Lærerveiledning

book-841171_1920

Hva er min rolle som lærer?

I denne modellen jobber lærerne som guider, veiledere og rådgivere, og som følger elevenes læringsprosess og tilbyr hjelp når det trengs. Oppgavene dine kan inkludere følgende:

 • Å skape interesse og nysgjerrighet hos elevene, reise spørsmål og problemer, avdekke kunnskap hos elevene.
 • Å oppfordre elevene til å jobbe til sammen uten direkte instruksjon fra læreren.
 • Å tillate elevene å vurdere sin egen kunnskap, læringsprosess og gruppearbeid.
 • Å observere og lytte til studentene aktivt mens de jobber sammen.
 • Å gi elevene tid til å ta seg gjennom problemer og oppmuntre deres analytiske ferdigheter og kritisk tenkning.
 • Å oppmuntre elevene til å forklare begreper og definisjoner med egne ord, for å få eierskap til sine egne ideer og øke bevisstheten. Be derfor om begrunnelser, bevis og forklaringer fra elevene.
 • Å bruke elevenes tidligere erfaringer som grunnlag for å forklare begreper.
 • Å hjelpe elevene å bruke sin kunnskap i nye situasjoner og finne ulike forklaringer.
 • Å vektlegge undersøkende holdninger for å vurdere elevenes kunnskap om klimaendringer og bærekraft.

Hva er mine elevers rolle?

Disse punktene forklarer noen nøkkelelementer hva gjelder elevenes rolle:  

 • Å erfare en leken læringsprosess i fellesskap. Å oppleve læring som en kilde til glede!
 • Elevene har fullt ansvar for sin egen læring og å tilegne seg kunnskap.
 • Elevenes egne visjoner om læringsprosessen er anerkjent, verdsatt, og tatt i betraktning.
 • Kollektiv læring, relasjonsprosesser og samfunnsengasjement.
 • Å skape en sterk fellesskapsfølelse gjennom trygghet som skapes med tillit, kjærlighet, medfølelse, respekt, aksept og aktiv lytting.
 • Samfunnsengasjement og samfunnsansvar.
 • Elevorientert i stedet for pyramidebasert læring.
 • Basert egen indre motivasjon, respekt, toleranse og åpenhet.
 • Prosjektbasert læring.
 • Desentralisert beslutningstaking, som bygger på kollektiv beslutningstaking gjennom samarbeid.
 • Change makers.
zachary-nelson-192289
achievement-agreement-arms-1068523

Hvordan planlegge?

Planlegging er svært viktig for å sikre en god gjennomføring av prosjektet. Vi anbefaler derfor at alle lærerne har et møte i begynnelsen av året hvor dere diskuterer, bestemmer og fordeler oppgaver mellom dere. Dere kan også diskutere hvordan de ulike lærerne kan knytte prosjektet opp til de ulike kompetansemålene i de respektive fagene, og hvordan dere kan samarbeide.

Det bør velges minst én prosjektleder blant lærerne som følger én klasse. Prosjektlederen har ansvaret for å koordinere de ulike lærernes arbeid, for å sikre en sammenhengende plan for alle fagene. Det gjør det enkelt for de ulike lærerne å delta i deler av prosjektet, så lenge det er koordinert med prosjektlederen.

Hvordan vurdere læringsprosessen?

Siden læringsprosessen er basert på interaktivitet og samspill mellom elever og lærere i en en nyskapende elevsentrert tilnærming, er det grunnleggende med fleksibilitet i deres vurdering av elevenes læringsprosess. Vurderingsprosessen bør således evaluere elevenes kunnskap fra ulike vinklinger, som:

 • Testing
 • Observasjon av elevens engasjement i klassen (gruppedynamikk og individuelt oppgaver).
 • Deltagelse i aktivitetene.
 • Skriftlige rapporter.
 • Fremføring av presentasjoner.
 • Forskningsprosjekt (hvor elevene intervjuer, analyserer, oppsummerer og deler kunnskapen de tilegner seg).
 • Kreativ tenking, kritiske og analytiske ferdigheter som eleven tar i bruk.
 • Deltakelse i mesterskapet.

Velg gjerne alle eller noen av disse vurderingsmetodene, men husk at vurderingen ikke bare gjelder slutten av læringspakken, men heller er noe som går gjennom hele prosessen. Vi anbefaler derfor at du noterer dine observasjoner, og elevenes deltakelse, direkte etter at du har gjort dem.

Vi anbefaler også å ha en ordentlig diskusjon om dette før prosjektet starter, og helst også dele tankene dine med elevene i begynnelsen av prosjektet.

multiple-courses
five-e-diagram

Hva er 5E modellen?

5E-modellen er en didaktisk modell som kan støtte lærere i planlegging, gjennomføring og evaluering av utforskende undervisning. Den er basert på en konstruktivistisk tilnærming som vektlegger elevens evne å legge til nye ideer til sin allerede eksisterende kunnskap. En slik innovativ tilnærming gir elevene muligheten til å ta eierskap over sine egne læringsopplevelser.

Derfor er læringen elevsentrert, i en interaktiv prosess hvor elevene på egen hånd tar ansvaret for egen læring, for å vokse og blomstre. Læreren spiller en grunnleggende rolle ved å legge til rette for og veilede en læringsprosess basert på å utforske et tema eller en problemstilling, og på problembasert læring.

For å skape en interaktiv, gunstig og gledesfylt læringsprosess bør elevene bruke felles gruppearbeid for å maksimere sin læring gjennom samarbeid og generere mangfold i sine perspektiver. I klasserommet oppfordres derfor elevene til å bruke ulike aktiviteter som: eksperimentering, forskningsprosjekter, ekskursjoner, filmer og klassediskusjoner.

Noen ekstra fordeler med undervisning basert på 5E-modell i dette prosjektet:

 • Elevene er aktive læringsagenter ved å stimulere deres nysgjerrighet og muligheten til å bygge egen kunnskap og kompetanse gjennom å drive egne undersøkelser. Dette fremmer utforskende holdninger, kritisk tenkning, kreativitet og innsikt som er relevante for deres levde virkelighet.
 • Elevene forventes ikke bare å gjennomføre definerte oppgaver for å forstå bærekraftspørsmål, men også å stille sine egne spørsmål og de oppmuntres å kritisere status quo gjennom sine analytiske ferdigheter.
 • Elevene gjøres i stand til utvikle sin kunnskap om bærekraft på en mer effektiv måte, og oppmuntres til å tenke kritisk. Ettersom deres læring er knyttet til virkelige situasjoner og reduseres avstanden mellom stoffet og deres eget liv.